بایگانی‌های پاکت پستی حبابدار بین A3 - کارتن پستی و پاکت پستی و جعبه پستی