بایگانی‌های پاکت پستی حبابدار A3 - کارتن پستی و پاکت پستی و جعبه پستی