بایگانی‌های پاکت پستی حبابدار 120 - کارتن پستی و پاکت پستی و جعبه پستی